ประวัติสาขาวิชาเคมี

หมวด: เกียวกับสาขาเคมี เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2559 เขียนโดย Super User

ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่ตั้ง :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

ภาค วิชาเคมีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2532 เพื่อจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี ซึ่งเริ่มดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2538 และสอนวิชาเคมีพื้นฐานแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลจากสถาบันในจังหวัดอุบลราชธานี ภาควิชาเคมีได้ดำเนินการเรื่องประกันคุณภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ภายใต้แนวทางที่มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์กำหนด โดยมีนโยบายที่จะผนวกการประกันคุณภาพเข้ากับการปฏิบัติภารกิจประจำวัน

 

1. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1.1  ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณธรรม

1.2  ปณิธาน

1.  พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

2.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม

3.  ผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

4.  ให้บริการวิชาการ

1.3  วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์

1.  เพื่อสร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อยหนึ่งภาษาในสาขาวิชาของตนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และนำมาประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ได้

2.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

3.  เพื่อให้การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.  เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

5.  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

6.  เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

2. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาเคมี เปิดสอนทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คือ สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี

 

3. จำนวนอาจารย์และบุคลากร

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 21 คน แบ่งเป็น

-  ตำแหน่งอาจารย์สายวิชาการ (ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 5 คน

      -  ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว) 16  คน

ฮิต: 1897