บุคลากรประจำสาขา

หมวด: บุคลากรประจำสาขาวิชาเคมี เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2559 เขียนโดย Super User

 

 

Document page 001

 

ประวัติการศึกษา

       วท.ม. (การสอนเคมี)

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (พ.ศ. 2533)

        ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

        วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2527) 

 ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9319

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1435

        Email :

 

Document page 016

ประวัติการศึกษา

    

    ปร.ด. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555)

    วท.ม. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2539)

    วท.บ. (เคมี)

    สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2537)

 ข้อมูลติดต่อ

        อาคารเรียน 5 ห้อง 5105

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1404

        Email :

 

Document page 003

ประวัติการศึกษา

   

    วท.ด.เคมี (เคมีเชิงฟิสิกส์)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (พ.ศ. 2547)

    กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

    วิโรฒประสานมิตร  (พ.ศ. 2540)

    วท.บ. (เคมี)

    สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี(พ.ศ. 2538)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9321

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 14

        Email :

 

Document page 011

ประวัติการศึกษา

   

    ปร.ด. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2556)

    วท.ม. เคมี (เคมีวิเคราะห์)

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (พ.ศ. 2546)

    วท.บ. (เคมี)

    สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2539)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9308

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1405

        Email :
 Document page 022 2559 2

ประวัติการศึกษา

   

    Ph.D. (Chemistry)

    The University of Missouri(2014)

    วท.ม. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(พ.ศ. 2543)

    วท.บ. (เคมี)

    สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2540)

ข้อมูลติดต่อ

       อาคารเรียน 5 ห้อง 5105

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1404

        Email :

 Document page 013 copy

ประวัติการศึกษา

   

    ปร.ด. (เคมีประยุกต์)

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (พ.ศ. 2550)

    วท.ม. (เคมีประยุกต์)

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (พ.ศ. 2542)

    วท.บ. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (พ.ศ. 2537)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9320

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1435

        Email :

 

Document page 006

ประวัติการศึกษา

   

     ปร.ด. (เคมีประยุกต์)

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (พ.ศ.2549)

    วท.ม. (เคมีประยุกต์)

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (พ.ศ.2544)

    วท.บ. (เคมี)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (พ.ศ.2540)

ข้อมูลติดต่อ

       อาคารเรียน 5 ห้อง 5105

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1404

        Email :

 

Document page 008

ประวัติการศึกษา

   

    ปร.ด. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2556)

    วท.ม. (เคมีอินทรีย์)

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (พ.ศ. 2547)

    วท.บ. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (พ.ศ. 2543)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9320

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1435

        Email :

 

Document page 009

ประวัติการศึกษา

   

    ปร.ด. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2555)

    วท.ม.(เคมีอินทรีย์)

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (พ.ศ. 2545)

    วท.บ.(เคมี)

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2542)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9320

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1435

        Email :
 Document page 004  ระวัติการศึกษ

   

    วท.ด. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (พ.ศ. 2555)

    วท.บ.(เคมี)

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2549)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9320

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1435

        Email :
 Document page 014

ระวัติการศึกษา 

    ปร.ด. (ชีวเคมี)

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2556)

    วท.บ. (จุลชีววิทยา)

    (เกียรตินิยมอันดับ 1)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    (พ.ศ. 2549)

ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9320

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1435

        Email :

 Document page 015

ประวัติการศึกษา

   

    วท.ม.(เคมี)

    มหาวิทยาลัยนเรศวร  (พ.ศ. 2552)

    วท.บ. (เคมี)

    สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2538)

ข้อมูลติดต่อ

       อาคารเรียน 5 ห้อง 5105

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1404

        Email :

 

Document page 010

ประวัติการศึกษา

   

    วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (พ.ศ. 2550)

    วท.บ. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2546)


ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9321

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1435

        Email :

 

Document page 012

ประวัติการศึกษา

   

    วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี

    สิ่งทอ)

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2550)

    วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    (พ.ศ. 2546)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9308

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1405

        Email :

 

Document page 002

ประวัติการศึกษา

   

    วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (พ.ศ. 2552)

    วท.บ. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2548)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9308

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1405

        Email :

 

Document page 021

ประวัติการศึกษา

   

    วท.บ. (เคมี)

    สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2535)

ข้อมูลติดต่อ

       อาคารเรียน 5 ห้อง 5107

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1424

        Email :

 

Document page 005

ประวัติการศึกษา

        ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560)

        ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

        สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2542)

 ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9315

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1423

        Email :

 

Document page 017

ประวัติการศึกษา

   

    วท.ม. (เคมีประยุกต์)

    มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2552)

    วท.บ. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

    (พ.ศ. 2548)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9315

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1423

        Email :

 

Document page 018

ประวัติการศึกษา

   

    วท.บ. (เคมี)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2551)
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9315

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1423

        Email :

 

Document page 020

ประวัติการศึกษา

   

    ม. (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

    โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

ข้อมูลติดต่อ

       อาคารเรียน 5 ห้อง 5107

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1424

        Email :

 

Document page 019

ประวัติการศึกษา

   

    ม. (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลติดต่อ

        อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 9315

        โทรศัพท์ 045-35200 ต่อ 1423

        Email :

 

ฮิต: 2431