หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ

ดร.วรรณา สายแก้ว

อาจารย์ยุภาพร  อำนาจ

อาจารย์วัฒนาชัย  มาลัย

อาจารย์รมย์ธีรา เชื้อโชติ

หมวดหมู่รอง