ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กฏระเบียบและข้อบังคับ
กฏระเบียบข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประมวลภาพกิจกรรม
"แนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙" ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"วิพากษ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ " ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษจิิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  
คู่มือการทดลองและการเตรียมสารประกอบต่างๆ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
"ทักษะการใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและการแต่งกายให้ถูกระเบียบ "
เป็นการสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อล่างไรให้มีความปลอดภัย และไม่เป็นอัตรายแก่ตนเองและผู้อื่นในการทดลอง
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
"กฏระเบียบในห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและการแต่งกายในห้องปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี"
เป็นการสาธิตข้อควรวังต่างๆ ในห้องปฏิบัติการและีความปลอดภัยในการแต่งกายในห้องทดลอง
อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยศาสตร์
"ทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยศาสตร์ "
เป็นการสาธิตการเตรียมเครื่องมือต่างๆ และทำความรู้จัดเครื่องมือพื้นฐานในการทดลอง
อุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ
"อุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ และเทคนิคการใช้งาน"
เป็นการสาธิตการใช้เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ สาธิตเทคนิคการใช้หลอดหยด สาธิตเทคนิคการใช้ปิเปตต์
การใช้กล้องจุลทรรศน์
"การใช้กล้องจุลทรรศน์ และเทคนิคการใช้งาน"
เป็นการสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์ในประเภทต่างๆ