ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์    

ติดต่อสอบถาม


สำนักงานคณะ:
 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1400, 1431, 2069
โทรสาร  045-352070
 
สาขาวิชาฟิสิกส์: 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1421, 1411
สาขาวิชาเคมี: 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1404, 1405, 1432, 1425
สาขาวิชาชีววิทยา: 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1429, 1406
สาขาวิชาจุลชีววิทยา: 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1407, 1434
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1412
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม: 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1402
สาขาวิชาคณิตศาสตร์: 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1401, 1430
สาขาวิชาสถิติประยุกต์: 
โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 1430
 คณะวิทยาศาสตร์.
 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์: (045) 352-000 ต่อ 1400
 โทรสาร: (045) 352-070
 ผู้ดูแลระบบ: info.sc@ubru.ac.th