ระบบสารสนเทศบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์.
 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์: (045) 352-000 ต่อ 1400
 โทรสาร: (045) 352-070
 ผู้ดูแลระบบ: info.sc@ubru.ac.th