ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

 

ประวัติ

          การฝึกหัดครูในจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มแรกเมื่อ พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งสถานที่ ชื่อสถานศึกษา และสถานที่ตั้ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2518 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจากหมวดวิทยาศาสตร์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคณะมาเป็นลำดับ
          พ.ศ. 2538 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เปลี่ยนสาชาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ เป็นโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
          พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.มณฑล บุญธรรม เป็นประธานโปรแกรมวิชา และโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ มี ผศ. เจริญศรี  นงนุช เป็นประธานโปรแกรมวิชา
          พ.ศ. 2548 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์
          พ.ศ. 2550  สาชาวิชาคณิตศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา โดยมี รศ.ชาญชัย สุกใส เป็นประธานหลักสูตร
 
 
          ประวัติการดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
          1 มิถุนายน 2546 ถึง 30 กันยายน 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล บุญธรรม
          1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 เมษายน  2552 รองศาสตราจารย์พีระพล ศิริวงศ์
          1 พฤษภาคม 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี แนวจำปา
          1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ ดร.จิรัญญา สุราวุธ
          1 มิถุนายน 2559 ถึงปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ชาญชัย สุกใส

ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน
 

วิสัยทัศน์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และมีสำนึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ 
  2. ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้เป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้น
 

พันธะกิจ

  1. มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในวิชาชีพและพัฒนาประเทศ
  2. มีสำนึกในความเป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม