งานประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ( 1 มิ.ย. 2561-31 พ.ค. 2562 )  คะแนนที่ได้ 4.17**

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ( 1 มิ.ย. 2560-31 พ.ค. 2561 )  คะแนนที่ได้ 4.17**

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  ( 1 ส.ค. 2559-31 พ.ค. 2560 )  คะแนนที่ได้ 4.08**

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  ( 1 ส.ค. 2558-31 ก.ค. 2559 ) คะแนนที่ได้ 3.80**

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  ( 1 มิ.ย. 2557-31 พ.ค. 2558 ) คะแนนที่ได้ 3.69** 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  ( 1 มิ.ย. 2556-31 พ.ค. 2557 ) คะแนนที่ได้ 4.38*

หมายเหตุ   * ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสกอ.เดิม        **ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสกอ.ปี พ.ศ. 2557

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง มคอ.

งานประกันคุณภาพการศึกษาและข้อมูลสารสารเทศ กองโยบายและแผน