หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2554

  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2551

หนังสือรับรองวุฒิ ของ ก.ค.ศ.  ระดับปริญาตรี

หนังสือรับรองวุฒิ ของ ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559(นักศึกษารหัส 59-63) 

  2. หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2554(นักศึกษารหัส 54-58)

  3. หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2551(นักศึกษารหัส 51-53)