Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

คุณได้ออกจากระบบแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

facebookgallerywebboard

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 1/2555

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ระบบ e-Studentloan
ภาคเรียนที่ 1/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ระบบ e-Studentloanภาคเรียนที่ 1/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดการ     วัน/เดือน/ปี     สถานที่

1. สมัครและส่งแบบคำยืนยัน/แบบคำขอกู้ยืมฯ

1.1 ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5

1.2 ผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5

1.3 ผู้กู้รายเก่า+รายใหม่ (นศ.ใหม่ ชั้นปีที่ 1)

กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

เมษายน

สมัครที่ www.studentloan.or.th

ส่งที่ กองพัฒนานักศึกษา

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

(เฉพาะ ข้อ1.2 และ 1.3)

มิถุนายน

บอร์ดกองพัฒนานักศึกษา

3. สอบสัมภาษณ์

(เฉพาะ ข้อ1.2 และ 1.3)

มิถุนายน คณะที่นักศึกษาสังกัด

4. ประกาศผลการพิจารณาให้กู้ยืมฯ

(เฉพาะ ข้อ1.2 และ 1.3)

มิถุนายน

บอร์ดกองพัฒนานักศึกษา

5. เปิดบัญชี (เฉพาะผู้กู้รายใหม่) มิถุนายน ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้

6. ทำสัญญา

(เฉพาะ ข้อ1.2 และ 1.3)

มิถุนายน www.studentloan.or.th
7. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐาน (เฉพาะ ข้อ1.2 และ 1.3) มิถุนายน

กองพัฒนานักศึกษา

8. ประกาศรายชื่อเซ็นแบบยืนยันฯ

8.1 ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5

8.2 ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1+รายใหม่ ทุกชั้นปี

มิถุนายน

มิถุนายน

บอร์ดกองพัฒนานักศึกษา

9. เซ็นแบบยืนยันฯ /รับใบแจ้งหนี้ (เฉพาะ ข้อ9.1)

9.1 ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5

9.2 ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1+รายใหม่ ทุกชั้นปี

มิถุนายน

มิถุนายน

กองพัฒนานักศึกษา

>>>>>>>>>>>>>ดูประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกู้ยืมกองทุน กยศ. รวมทั้งประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและดาเนินการตามขั้นตอนของแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และสิทธิของนักศึกษาเองติดตามข่าวสารและประกาศได้ที่

  1. บอร์ดกองพัฒนานักศึกษา
  2. ข่าว sms มหาวิทยาลัยฯ (Sim UBRU)
  3. สอบถาม งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 0-4535-2000 ต่อ 1118

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:25 น.)

 
cemmathcentermathworld

ค้นหา

reg

cms

std

peo

mailstd

mailubru

buntid

font