>> ติดต่อเรา    

      สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

     2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

     โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1423, 1407

     โทรสาร 045-352070

 

>> ประธานสาขา  

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี จันทรโสภณ

          โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1423

 

>> ที่ตั้ง   

 

    ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9)