สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี จันทรโสภณ ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ให้โอวาทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณาจารย์ในสาขาฯ ได้พบปะกับนักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการเรียนและการทำกิจกรรมในระหว่างเรียน

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในงานมีการให้ความรู้ และข้อคิดดีๆ จากคณาจารย์ในสาขาวิชา

  60