สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี จันทรโสภณ ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ให้โอวาทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณาจารย์ในสาขาฯ ได้พบปะกับนักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการเรียนและการทำกิจกรรมในระหว่างเรียน