ปรัชญา              

 

       ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านพื้นฐานและประยุกต์มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานสร้างสรรค์ค้นคว้าและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป

 

           ความสำคัญ           

 

        เนื่องด้วยในปัจจุบันความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา  มีบทบาทอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมอาหารและยาซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์  และยังเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขัน  และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นสาขาวิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านจุลชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจุลชีววิทยา  เพื่อประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐฯและเอกชนในการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

เพื่อผลิตบัณฑิตทางจุลชีววิทยาตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนโดยบัณฑิตมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังนี้    

1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบใน

  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร   

2.มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้

  และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางจุลชีววิทยา     

3.มีความสามารถในการจัดระบบความคิดคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด

  สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความ

  รู้ทางจุลชีววิทยา    

4.มีความสามารถในการสังเกตและยอมรับความจริงจากหลักฐานตามทฤษฏีที่ปรากฏ

  และมีคำอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชาทางจุลชีววิทยา    

5.มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนา

  งานและพัฒนาสังคม    

6.มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี     

7.มีความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ

  นำเสนอข้อมูล    

8.มีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้