หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ 1/2558 โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

          1. โครงสร้างหลักสูตร

          2. แผนการเรียนตลอด 4 ปี

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ยังเปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 56 และ 57

          1. โครงสร้างหลักสูตร

          2. แผนการเรียนตลอด 4 ปี