20170601 124541

        ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560           

     สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

เวลา 08:30-12.00 น.ผศ.เสรี จันทรโสภณ ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ให้โอวาทและให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ได้พบปะกับคณาจารย์ในสาขาฯ พร้อมทั้ง

ได้ข้อคิดในการเรียนและการทำกิจกรรมในระหว่างเรียน และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

และการเรียนในหลักสูตรจุลชีววิทยาจาก ดร.ตระหนัก สมเนตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

20170601 091344

20170601 10092020170601 083917

 

 jp22

       สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560 โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำปลาพิไชย จำกัด สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานและลักษณะงานในสถานประกอบการต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการฝึกงาน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของศึกษาในอนาคต

jp 44jp55jp11