20170601 124541

        ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560           

     สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

เวลา 08:30-12.00 น.ผศ.เสรี จันทรโสภณ ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ให้โอวาทและให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ได้พบปะกับคณาจารย์ในสาขาฯ พร้อมทั้ง

ได้ข้อคิดในการเรียนและการทำกิจกรรมในระหว่างเรียน และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

และการเรียนในหลักสูตรจุลชีววิทยาจาก ดร.ตระหนัก สมเนตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

20170601 091344

20170601 10092020170601 083917