ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในงานมีการให้ความรู้ และข้อคิดดีๆ จากคณาจารย์ในสาขาวิชา

  60