มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 57, 58, 59 และ 60) ในวันที่ 5 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://reg.ubru.ac.th และนักศึกษาที่ลงทะเบียนจะต้องยืนยันรายวิชาภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตามเอกสารแนบ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ. หรือ กรอ.) ซึ่งเป็นผู้กู้รายใหม่ (ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีอื่นๆ ที่ยังไม่เคยกู้ยืม) สมัครโดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/index.php ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2559 และขั้นตอนอื่นๆ เอกสารที่ต้องเตรียมตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี