มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 57, 58, 59 และ 60) ในวันที่ 5 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://reg.ubru.ac.th และนักศึกษาที่ลงทะเบียนจะต้องยืนยันรายวิชาภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตามเอกสารแนบ