ปรัชญาหลักสูตรและข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองนโยบายระดับชาติและท้องถิ่นในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ  คุณภาพ และมีความสามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทักษะ เทคนิคเฉพาะทางฟิสิกส์ในหน่วยงานของรัฐ/เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้  สามารถใช้และถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งทางทฤษฎีและการทดลองในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผลิตบุคคลที่มีฐานความรู้เพื่อการศึกษาต่อในสาขาฟิสิกส์ชั้นสูงและสาขาอื่น ๆ  ได้

 

ข้อมูลทั่วไป

สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ผสมผสานและบูรณาการเข้ากับสาขาวิชาอื่นได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์จึงเป็นที่ต้องการในการศึกษาขั้นสูงหรือการทำงานในหลาย ๆ แขนง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรีสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งงานที่หลากหลายได้ อาทิเช่น นักรังสีเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์/ผู้ช่วยวิจัย นักอุตุนิยมวิทยา นักธรณีวิทยา ตำรวจหน่วยพิสูจน์หลักฐาน/นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ/เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรยานยนต์/วิศวกรปิโตรเคมี  QA/QC  R&D  ครู/อาจารย์  นักบิน  โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ภาคพิเศษ/ปกติ 2 ปี  |  ดูรายละเอียด Downloading Updates 50
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ภาคปกติ 4 ปี  |  ดูรายละเอียด Downloading Updates 50

บุคลากรประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนสุข ชำนินอก

Asst. Prof. Dr. Pattanasuk Chamninok

 อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 A

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริฐ เขียนนอก

Asst. Prof. Dr. Sert Kiennork

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา

Asst. Prof. Dr. Pakawat Wongwanwattana

ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 C

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวงค์ ภูปัญญา

Asst. Prof. Dr. Piyawong Poopanya

อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย โสพันนา

Asst. Prof. Dr. Kittichai Sopunna

อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 E

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพงษ์ อุ่นใจ

Asst. Prof. Dr. Thitipong Unchai

อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 H2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณฤทธิ์ นาโควงศ์

Asst. Prof. Ronariddh Nakhowong

อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 F

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรินกร เมฆลา

Asst. Prof. Dr. Vatcharinkorn Mekla 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 G

อาจารย์ ดร. คัชรินทร์ เวชชากุล

Dr. Khatcharin Wetchakun

อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 I

นางสาว สุพรรณี ไขแสง

Miss Supannee Kaisang 

นักวิชาการศึกษา [CV] [Scopus] [Personal Page]

 J

นาย เอกชัย ปัทมะ

Mr. Ekkachai Pattama

นักวิชาการศึกษา [CV] [Scopus] [Personal Page]

 K3

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (ห้อง 5204)  |  ตึก 5 คณะวิทยาศาสตร์ 
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลางและขั้นสูง  (ห้อง 9206 และ 9201)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  (ห้อง 9201)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์ 
  • ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์  (ห้อง 9205)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์ 
  • ห้องวิจัยฟิสิกส์  (ห้อง 9202, 9215, 9217 และ 9219)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์
  • ห้องสมุดสาขาวิชาฟิสิกส์  (ห้อง 9213)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์