สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (ห้อง 5204)  |  ตึก 5 คณะวิทยาศาสตร์ 
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลางและขั้นสูง  (ห้อง 9206 และ 9201)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  (ห้อง 9201)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์ 
  • ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์  (ห้อง 9205)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์ 
  • ห้องวิจัยฟิสิกส์  (ห้อง 9202, 9215, 9217 และ 9219)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์
  • ห้องสมุดสาขาวิชาฟิสิกส์  (ห้อง 9213)  |  ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์