บุคลากรประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนสุข ชำนินอก

Asst. Prof. Dr. Pattanasuk Chamninok

(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์)) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 A

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริฐ เขียนนอก

Asst. Prof. Dr. Sert Kiennork

(กรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์)[CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา

Asst. Prof. Dr. Pakawat Wongwanwattana

(ประธานสาขาวิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์)[CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 C

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวงค์ ภูปัญญา

Asst. Prof. Dr. Piyawong Poopanya

(เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์)[CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย โสพันนา

Asst. Prof. Dr. Kittichai Sopunna

(อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 E

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพงษ์ อุ่นใจ

Asst. Prof. Dr. Thitipong Unchai

(กรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์)) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 H2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณฤทธิ์ นาโควงศ์

Asst. Prof. Ronariddh Nakhowong

(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์)) [CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 F

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรินกร เมฆลา

Asst. Prof. Dr. Vatcharinkorn Mekla 

(เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์)[CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 G

อาจารย์ ดร. คัชรินทร์ เวชชากุล

Dr. Khatcharin Wetchakun

(กรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์)[CV] [Scopus] [Personal Page] [Teaching Timetable]

 I

นางสาว สุพรรณี ไขแสง

Miss Supannee Kaisang 

(เจ้าหน้าที่ธุรการ) [CV] [Scopus] [Personal Page]

 J

นาย เอกชัย ปัทมะ

Mr. Ekkachai Pattama

(เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) [CV] [Scopus] [Personal Page]

 K3