ติดต่อเรา

ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

ห้อง 9221 ตึก 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนน ราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรติดต่อ 045 352000-29 ต่อ 1411

เบอร์โทรสาร 045 352070

Head of Physics Program

Room No.9221, Science Central Building (No.9), Program of Physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University

2 Ratchathani Road, Mueang, Ubon Ratchathani 34000, THAILAND

Telephone No. +66 45 352000-29 ext. 1411

Fax No. +66 45 352070


สำนักงานสาขาวิชาฟิสิกส์

ห้อง 9203 ตึก 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนน ราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรติดต่อ 045 352000-29 ต่อ 1421

เบอร์โทรสาร 045 352070

Physics Program Office

Room No.9203, Science Central Building (No.9), Program of Physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University

2 Ratchathani Road, Mueang, Ubon Ratchathani 34000, THAILAND

Telephone No. +66 45 352000-29 ext. 1421

Fax No. +66 45 352070