Display # 
Title Published Date
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 29 May 2019
รับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) ปีการศึกษา 2562 02 March 2019
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชรินกร เมฆลา 26 February 2019
โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำทางด้านดาราศาสตร์ ครั้งที่ 3 26 February 2019
วิพากษ์หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) 24 January 2019
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานวิจัยฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์ใช้งาน 24 December 2018
แนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ 07 December 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 07 December 2018
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 21 November 2018
บริการวิชาการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนพนมไพร 18 September 2018
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561 03 August 2018
พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากร 2561 16 June 2018
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 22 May 2018
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 5 21 May 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 4/2560 21 April 2018
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16 March 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2560 26 February 2018
โครงการวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาฟิสิกส์ 19 February 2018
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ "มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" 02 February 2018
ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับครู 16 January 2018