Display # 
Title Published Date
รับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) ปีการศึกษา 2562 02 March 2019
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชรินกร เมฆลา 26 February 2019
โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำทางด้านดาราศาสตร์ ครั้งที่ 3 26 February 2019
วิพากษ์หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) 24 January 2019
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานวิจัยฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์ใช้งาน 24 December 2018
แนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ 07 December 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 07 December 2018
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 21 November 2018
บริการวิชาการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนพนมไพร 18 September 2018
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561 03 August 2018
พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากร 2561 16 June 2018
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 22 May 2018
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 5 21 May 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 4/2560 21 April 2018
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16 March 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2560 26 February 2018
โครงการวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาฟิสิกส์ 19 February 2018
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ "มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" 02 February 2018
ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับครู 16 January 2018
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับครู 25 December 2017
การบรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ 06 December 2017
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2560 26 November 2017
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริฐ เขียนนอก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณฤทธ์ นาโควงศ์ 17 October 2017
หลักสูตร วท.ม. (ฟิสิกส์) ศึกษาดูงาน 25 August 2017
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2560 12 August 2017
อาจารย์สาขาฟิสิกส์ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา 12 August 2017
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. (ฟิสิกส์) 25 May 2017
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพงษ์ อุ่นใจ 24 May 2017
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 29 March 2017
เชิญชวนเข้าร่วม The 1st SIP+ Fest School “Classical Mechanics” 13 March 2017
ประชาสัมพันธ์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ 13 January 2017
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2/2559 27 November 2016
ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ 12 October 2016
เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการฯ 03 August 2016
บริการปฏิบัติการฟิสิกส์แก่ชุมชน 2559 28 July 2016
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2559 19 July 2016
ASEAN Discovery through microeye digital portable microscope 27 June 2016
2016 JCR Data Release 22 June 2016
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 18 June 2016
เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการฯ 16 June 2016