โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 19-21 พ.ย. 2561 ผศ.ดร. ฐิติพงษ์ อุ่นใจ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ.ระยอง และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา orange click here hand png 8 คลิกดูภาพกิจกรรม