วิพากษ์หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์)

  • Print

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องบัวรัตน์ คณาจารย์สาขาฟิสิกส์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ >> คลิกดูภาพกิจกรรม