Display # 
Title Published Date
โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำทางด้านดาราศาสตร์ ครั้งที่ 3 26 February 2019
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานวิจัยฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์ใช้งาน 24 December 2018
แนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ 07 December 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 07 December 2018
บริการวิชาการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนพนมไพร 18 September 2018
พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากร 2561 16 June 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 4/2560 21 April 2018
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16 March 2018
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2560 26 February 2018
โครงการวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาฟิสิกส์ 19 February 2018
การบรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ 06 December 2017
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2560 26 November 2017
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2560 12 August 2017
ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ 12 October 2016
บริการปฏิบัติการฟิสิกส์แก่ชุมชน 2559 28 July 2016
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 18 June 2016