พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากร 2561

ในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฟิสิกส์เดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  orange click here hand png 8  คลิกดูภาพกิจกรรม