การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานวิจัยฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์ใช้งาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องประชุมบุษบงกช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาฟิสิกส์จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Introduction to technological plasmas : fundamentals and applications โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Photo 24 12 2561 BE 15 11 07Photo 24 12 2561 BE 15 11 10