ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 3
    "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง"
    ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศผลการแข่งขัน
    ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    ประกวด Science Show [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    การแข่งขันจรวดขวดน้ำ [ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย]
    การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP [ประถม, มัธยมต้น]
    ผู้ได้รับรางวัลให้รายงานตัวเพื่อรับรางวัล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559
    ณ หอประชุมไพรพะยอม เวลา 13.30-15.30 น. (พิธีปิดเริ่มเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป)
    ขอความกรุณาตรวจสอบชื่อ/สกุล หากชื่อสกุลผิดกรุณาแจ้งสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขเกียรติบัตรให้ถูกต้อง
ประกาศย้ายการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ไปที่อาคาร15 ชั้น2 และชั้น3
    การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ย้ายจากสำนักวิทยบริการ ไปที่อาคาร 15
    (ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ชั้น2 และชั้น3 ทุกระบดับการแข่งขัน
กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
    ปิดการเข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์และโทรสาร วันที่ 7 สิงหาคม 2559
    ปิดการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ขยายเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
    การร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จะสมบูรณ์ได้นั้น ต้องระบุผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ครบถ้วน
    (มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว)
    การเข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์และโทรสาร สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมได้ผ่านระบบเดียวกันนี้
คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่
- เข้ากรอกประวัตินักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 [รายละเอียด..]
- จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษา 1/2559 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 [รายละเอียด..]
- เปิดเทอม ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่1 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้ [รายละเอียด..]
* หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-35200-29 ต่อ 1110 โทรสาร 045-352128 E-mail : info.apr@ubru.ac.th
ขอเชิญร่วมถวายเทียนทำบุญเข้าพรรษา
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายเทียนทำบุญเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมลงทะเบียน Mac Address เพื่อใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียน Mac Address สำหรับบุคลากรเพื่อใช้ในระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว อาทิ Notebook, Smart Phone และ Tablet เมื่อทำการลงทะเบียน Mac Address
เรียบร้อยแล้ว บุคลากรไม่ต้องทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบจะจัดการโดยอัตโนมัติ บุคลากรสามารถ
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
(สำหรับนักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงเพื่อลงทะเบียน) ติดต่อสอบถาม 045-352000 ต่อ 3200  
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร"
ณ ห้องประชุมบุษกร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4"
ณ ห้องประชุมบุษกร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "การนำเสนอวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๕๕๙"
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "การประเมินสำนักงานสีเขียว"
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "อบรมความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙"
ณ ห้องประชุมบัวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปี ๒๕๕๙"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕"
โครงการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "การประชุมใหญ่ HERP CONGRESS IV"
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ๗๐ แห่ง
"สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ "เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"การศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม"
"เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"แนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙"
ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"วิพากษ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ "
ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษจิิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"กีฬานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘"
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษจิิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพอบรมระบบสารสนเทศ
"อบรมระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร"
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษจิิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษา
"ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.
"การจัดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการและการเขียนบทความทางวิชาการ"
ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
"งานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อ วันที่ ๒๓ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
"การประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗" ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
เมื่อ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตร
"การบริหารความเสี่ยงที่ดีและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
เมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะวิทยาศษสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
เมื่อ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ
การบรรยายทางวิชาการโดยกลุ่มความร่วมมือฟิสิกส์อีสานใต้ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
เมื่อ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
 
     
เกี่ยวกับคณะ
- ประวัติความเป็นมาคณะ
- งานประกันคุณภาพ

การบริหาร
- คณะกรรมการบริหาร
- โครงสร้างการบริหาร
- สำนักงานคณบดี         

บุคลากร
- คณาจารย์
- บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน  

หลักสูตรและการเรียนการสอน
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับประกาศนียบัตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก       
การวิจัยและสร้างสรรค
- คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ภายในสถาบัน
- โครงการวิจัยของนักศึกษา
- คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ภายนอกสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชุม / สัมมนา
- ข่าวมหาวิทยาลัย
- ข่าวภาพกิจกรรม
- จุลสารคณะวิทยาศาตร์

บทความน่าอ่าน
-
สังคมออนไลน์
- facebook
- twitter
- เว็บบอร์ด (ตั้งกระทู้ / ตอบกระทู้)

สารสนเทศมหาวิทยาลัย
- ระบบจองวิชาเรียน / ดูเกรด
- ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
- ระบบจัดการชั้นเรียน
-เข้าสู่ระบบรายงาน REG REPORT
- ระบบสารสนเทศคณาจารย์ และบุคลากร
- ระบบจองวิชาเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

E - mail
- UBRU mail
- UBRU STD mail
คณะต่างๆ
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะครุศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
- โครงการจัดตั้ง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
- หน่วยงานภายในอื่นๆ

ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มต่างๆ
 
   
       
อาคารศูนย์วิทย์ฯ
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 5
อาคารวิจัย
งานประกันคุณภาพ
| อาคารศูนย์วิทย์ฯ |
| อาคารเรียน 3 |
| อาคารเรียน 5 |
| อาคารวิจัย |
  | งานประกันคุณภาพ |
         
 

สมุดเยี่ยม : Gbook
สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์