ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ
ขอเชิญร่วมลงทะเบียน Mac Address เพื่อใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียน Mac Address สำหรับบุคลากรเพื่อใช้ในระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว อาทิ Notebook, Smart Phone และ Tablet เมื่อทำการลงทะเบียน Mac Address
เรียบร้อยแล้ว บุคลากรไม่ต้องทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบจะจัดการโดยอัตโนมัติ บุคลากรสามารถ
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
(สำหรับนักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงเพื่อลงทะเบียน) ติดต่อสอบถาม 045-352000 ต่อ 3200

ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ผลการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ |ผลประกวดซายน์โชว์ | ผลประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ | ผลแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ |
ผลแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP | ผลแข่งขันจรวดขวดน้ำ | ผลแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ | ผลแข่งขันแฟนซีรีไซเคิล |
ผลแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ |
ผู้ที่ได้รับรางวัลให้รายงานตัวเพื่อรับรางวัล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมไพรพะยอม เวลา 13.30-15.30 น.(พิธีปิดเริ่มเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป) นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ขอให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีปิด ณ หอประชุมไพรพะยอม เวลา 15.30 น.
ขอความกรุณาตรวจสอบชื่อ/สกุล หากชื่อสกุลผิด กรุณาแจ้งสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขเกียรติบัตรให้ถูกต้อง

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี| ดูโครงการ | ดูรายละเอียดโครงการ | ดูกำหนดการ | ดูแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม |

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม | ส่งบทคัดย่อ |

คณะวิทยาศาสตร์ เชิญร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
คณะวิทยาศาสตร์ เชิญร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |

ขอเชิญร่วมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ ๓๒
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๗ -๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเยาวชน ตั้งแต่อายุ ๙ - ๑๒ ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป | โหลดใบสมัคร | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |  
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "อบรมความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙"
ณ ห้องประชุมบัวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปี ๒๕๕๙"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕"
โครงการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม "การประชุมใหญ่ HERP CONGRESS IV"
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ๗๐ แห่ง
"สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ "เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"การศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม"
"เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"แนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙"
ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"วิพากษ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ "
ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษจิิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
"กีฬานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘"
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษจิิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพอบรมระบบสารสนเทศ
"อบรมระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร"
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษจิิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษา
"ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.
"การจัดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการและการเขียนบทความทางวิชาการ"
ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
"งานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อ วันที่ ๒๓ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
"การประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗" ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
เมื่อ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตร
"การบริหารความเสี่ยงที่ดีและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
เมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะวิทยาศษสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
เมื่อ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ
การบรรยายทางวิชาการโดยกลุ่มความร่วมมือฟิสิกส์อีสานใต้ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
เมื่อ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
 
     
เกี่ยวกับคณะ
- ประวัติความเป็นมาคณะ
- งานประกันคุณภาพ

การบริหาร
- คณะกรรมการบริหาร
- โครงสร้างการบริหาร
- สำนักงานคณบดี         

บุคลากร
- คณาจารย์
- บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน  

หลักสูตรและการเรียนการสอน
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับประกาศนียบัตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก       
การวิจัยและสร้างสรรค
- คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ภายในสถาบัน
- โครงการวิจัยของนักศึกษา
- คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ภายนอกสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชุม / สัมมนา
- ข่าวมหาวิทยาลัย
- ข่าวภาพกิจกรรม
- จุลสารคณะวิทยาศาตร์

บทความน่าอ่าน
-
สังคมออนไลน์
- facebook
- twitter
- เว็บบอร์ด (ตั้งกระทู้ / ตอบกระทู้)

สารสนเทศมหาวิทยาลัย
- ระบบจองวิชาเรียน / ดูเกรด
- ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
- ระบบจัดการชั้นเรียน
-เข้าสู่ระบบรายงาน REG REPORT
- ระบบสารสนเทศคณาจารย์ และบุคลากร
- ระบบจองวิชาเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

E - mail
- UBRU mail
- UBRU STD mail
คณะต่างๆ
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะครุศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
- โครงการจัดตั้ง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
- หน่วยงานภายในอื่นๆ

ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มต่างๆ
 
   
       
อาคารศูนย์วิทย์ฯ
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 5
อาคารวิจัย
งานประกันคุณภาพ
| อาคารศูนย์วิทย์ฯ |
| อาคารเรียน 3 |
| อาคารเรียน 5 |
| อาคารวิจัย |
  | งานประกันคุณภาพ |
         
 

สมุดเยี่ยม : Gbook
สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์