Estato

บริษัท KSP ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา

"การลดข้อผิดพลาดจากการวัดค่า pH และการไตเตรทฯ" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

อ่านรายละเอียด กำหนดการ

ข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร

อ่านต่อ หลักสูตร
Logo

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ


13
มิ.ย.
บริษัท KSP ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา
บริษัท KSP ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา "การลดข้อผิดพลาดจากการวัดค่า pH และการไตเตรทฯ" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๒๐ น. ณ ห้องประชุมบุษกร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ที่สนในสามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมได้ที่ E-mail : ksp.esan@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน นี้เท่านั้น สามารติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่: คุณสุนทรีย์ 062-0807887, คุณกรรณิกา 081-6981747, โทร 042-971512 Fax. 042-971514
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

17
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 4 "การพัฒนาวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่ประเทศไทยยุค 4.0" ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

17
พ.ค.
โครงการอบรม
โครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

16
พ.ค.
โครงการจัดการความรู้
โครงการจัดการความรู้ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

16
พ.ค.
โครงการจัดการความรู้
โครงการจัดการความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ดูข่าวทั้งหมด..

ประมวลภาพกิจกรรม

อ่านต่อ..

ข่าวสาขาวิชา


24
พ.ค.
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ ปี 2559
สาขาวิขาจุลชีววิทยาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา จุลชีววิทยา

24
พ.ค.
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา ฟิสิกส์

24
พ.ค.
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยาที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

27
ก.พ.
โครงการฝึกประสบการณ์
โครงการฝึกประสบการณ์ชีววิทยาภาคสนาม ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 60
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา จุลชีววิทยา

ประกาศข่าวสาขา.. ดูข่าวทั้งหมด..

ข่าวนักศึกษา


5
พ.ค.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ พฤภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสโมสรนักศึกษา

ดูข่าวทั้งหมด..

ประกันคุณภาพ

รายงานประจำปี องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 10
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา (วงรอบ 1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม )
นโยบายประกันคุณภาพ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือประกันคณะวิทยาศาสตร์ รายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเอง
ดูเอกสารทั้งหมด

คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และมีความพร้อมในการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: วิจัยและพฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์