Estato

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ


11
ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

26
มิ.ย.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ ๕
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

15
ม.ค.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 )
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 ) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

18
ส.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน (ยกเว้นกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย) ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

11
ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ดูข่าวทั้งหมด..
สืบค้นงานวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประกาศผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ส่งข้อเสนอวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แหล่งทุนจากภายใน มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนจากภายนอก มหาวิทยาลัย
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ประมวลภาพกิจกรรม

อ่านต่อ..

ข่าวสาขาวิชา


12
ส.ค.
งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนอาเวมารีอาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่องาน "เสริมสร้างความรู้ สร้างนักคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ช่วยไทยให้พ้นความลำบาก"
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา ฟิสิกส์

24
พ.ค.
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ ปี 2559
สาขาวิขาจุลชีววิทยาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา จุลชีววิทยา

24
พ.ค.
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา ฟิสิกส์

24
พ.ค.
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยาที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

27
ก.พ.
โครงการฝึกประสบการณ์
โครงการฝึกประสบการณ์ชีววิทยาภาคสนาม ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 60
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา จุลชีววิทยา

ประกาศข่าวสาขา.. ดูข่าวทั้งหมด..

ข่าวนักศึกษา


5
พ.ค.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ พฤภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสโมสรนักศึกษา

ดูข่าวทั้งหมด..

ประกันคุณภาพ

รายงานประจำปี องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 10
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา (วงรอบ 1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม )
นโยบายประกันคุณภาพ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือประกันคณะวิทยาศาสตร์ รายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเอง
ดูเอกสารทั้งหมด

คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และมีความพร้อมในการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: วิจัยและพฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์