Estato
Estato
24
พ.ค.
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา ที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:18 น. [ข่าวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม]
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยาที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์