Estato
Estato
24
พ.ค.
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:28 น. [ข่าวสาขาวิชาฟิสิกส์]
    สาขาวิชาฟิสิกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
คณะวิทยาศาสตร์