Estato
Estato
24
พ.ค.
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ ปี 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:20 น. [ข่าวสาขาวิชาจุลชีววิทยา]
    สาขาวิขาจุลชีววิทยาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์