Estato
Estato
21
ก.พ.
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
    เดิมใช้ชื่อว่า “หมวดวิทยาศาสตร์” เป็นหมวดวิชาหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2484 และมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่มากับการพัฒนาโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีจนกระทั่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตามลำดับ ดังนี้

    พ.ศ. 2498 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาหลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา” (ป.กศ.) และเริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในปีต่อมา
    พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีการจัดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มขึ้น หมวดวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร“ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง”(ป.กศ.สูง) ต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอีก 2 ปี
    พ.ศ. 2510 เปิดสอนหลักสูตร “ประโยคครูมัธยม” (ป.ป.) รับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) เรียนต่ออีก 1 ปี
    พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
    พ.ศ.2518 หมวดวิทยาศาสตร์จึงยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” และปรับปรุงหลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรี โดยมีวิชาเอกชีววิทยาเป็นสาขาวิชาแรกที่เปิดสอนในภาคปกติ สำหรับภายนอกเวลาได้สอนหลักสูตรเดิม คือ ป.กศ. และ ป.กศ.สูง
    พ.ศ. 2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 2) ได้ให้วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีสาขาวิชาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
    พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุบลราชธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี”
    พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
    พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีได้ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น และย้ายบางสาขาวิชาของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีไปที่คณะใหม่เพื่อความเหมาะสม
    พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาบันราชภัฏยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏจึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ดังในปัจจุบันและเริ่มสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นคณะแรกๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 8 สาขาวิชา และปริญญาโท 3 สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสมดังพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน
ประวัติความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์