Estato
Estato
5
พ.ค.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อ: วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
    พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ พฤภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์