Estato
Estato

ข่าวสาขาวิชา


12
ส.ค.
งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนอาเวมารีอาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่องาน "เสริมสร้างความรู้ สร้างนักคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ช่วยไทยให้พ้นความลำบาก"
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะข่าว: เผยแพร่

24
พ.ค.
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ ปี 2559
สาขาวิขาจุลชีววิทยาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาจุลชีววิทยา
สถานะข่าว: เผยแพร่

24
พ.ค.
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะข่าว: เผยแพร่

24
พ.ค.
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยาที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถานะข่าว: เผยแพร่

27
ก.พ.
โครงการฝึกประสบการณ์
โครงการฝึกประสบการณ์ชีววิทยาภาคสนาม ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 60
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาจุลชีววิทยา
สถานะข่าว: เผยแพร่
คณะวิทยาศาสตร์