Estato

คณะผู้บริหาร

ผศ. ดร.เสริฐ เขียนนอก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ประกิจ สมัครค้า
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • (045) 352 0000 ต่อ 1435
 • -
 • -
 • -
ผศ. ดร.หทัยชนก นันทพานิช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • (045) 352 0000 ต่อ 1406
 • -
 • -
 • -
นางสาวพรรณี ชารีแก้ว
หัวหน้าสำนักงาน
 • (045) 352 0000 ต่อ 2068
 • -
 • -
 • -
คณะวิทยาศาสตร์