เกี่ยวกับสาขา

หมวด: เกี่ยวกับสาขา เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559 เขียนโดย Super User

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ โดยเน้นทางด้านการวิจัย ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทักษะทางภาษารวมทั้งการศึกษาด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียนและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2561 มีทั้งหมด 9 พันธกิจ ประกอบด้วย
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
3) เสริมสร้างคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม
4) เรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต
8) แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
9) ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จึงมีวัตถุประสงค์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กับงานสถิติ เทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านสถิติ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เน้นผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลในองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ สืบค้นข้อสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศต่อไป มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น

ฮิต: 4317