งานประกันคุณภาพ

หมวด: งานประกันคุณภาพ เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559 เขียนโดย Super User

มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
   1. 4112801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
   2. 4114901- สัมมนาเกี่ยวกับสถิติ
   3. 4114902- โครงการพิเศษ
มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 1/2558
  1. 4114804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ 3

มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

   1. 4113301-การวิเคราะห์การถดถอย
   2. 4113309 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
   3. 4113501-การวิจัยดำเนินงานปี 1
   4. 4114307การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
   5. 4113502 รายวิชา การวิจัยดำเนินงาน 2_3_
   6. 4113502 รายวิชา การวิจัยดำเนินงาน 2_4_
   7. 4111101- หลักสถิติ
   8. 4111101+ หลักสถิติ กลุ่ม 01
   9. 4111101+ หลักสถิติ กลุ่ม 03
   10. 4111101+ หลักสถิติ กลุ่ม 04
   11. 4111101+ หลักสถิติ กลุ่ม 05
   12. 4111101+ หลักสถิติ กลุ่ม 06
   13. 4111602 คณิตสำหรับสถิติประยุกต์ 2 _01_
   14. 4113703 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ
   15. 4113704 เหมืองข้อมูล
   16. 4114317 การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
   17. 4114319 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
   18. 4112102- สถิติวิเคราะห์ 2
   19. 4113304+ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
   20. 4113305- แผนแบบการทดลอง 1
   21. 4113312 สถิติเชิงคำนวณ
   22. 4114316 การจำลอง
   23. 4111101+ หลักสถิติ-กลุ่ม-02
   24. 4112302-วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์01
   25. 4112302-วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์02

มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2558
   1. 4113315 สถิติ่ภาครัฐ
   2. 4113504+ การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น sec02
   3. 4113504+ การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น sec04
   4. 4113504+ การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น sec05
   5. 4113504+ การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น sec06
   6. 4113701 เทคโนโลยีพื้นฐาน
   7. 4111101+ หลักสถิติ
   8. 4111601 คณิตสำหรับสถิติประยุกต์ 1
   9. 4112101-  สถิติวิเคราะห์ 1sec01
   10. 4112201+ ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น กลุ่ม 01
   11. 4112201+ ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น กลุ่ม 02
   12. 4112202+ สถิติเชิงคณิตศาสตร์1
   13.4112603 คณิตสำหรับสถิติประยุกต์ 3
   14.4113302 สถิตินอนพาราเมตริก
   15.4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย _01_
   16. 4113702 ระบบปฏิบัติการเพื่องานสถิติ
   17. 4114201+ ทฤษฏีความน่าจะเป็น 1 _01_
   18. 4113306- แผนแบบการทดลอง 2
   19. 4113404+หลักการวิจัย  sec01
   20. 4113504- การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น
   21. 4113504+ (01)การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น
   22. 4113504+ (02)การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น
   23. 4113504+ (03)การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น
   24. 4113505 การวิจัยดำเนินงาน

มคอ.4 ภาคการศึกษา 2/2558

   1. 4114801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
   2. 4114901 สัมนาเกี่ยวกับสถิติ
   3. 4114902- โครงการพิเศษ
มคอ.4 ภาคการศึกษา 1/2558
   1. 4114802+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ 3

มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
   1.4111101- หลักสถิติ

   2.4111101+ หลักสถิติ กลุ่ม 01
   3.4111101+ หลักสถิติ กลุ่ม 2,6
   4.4111101+ หลักสถิติ กลุ่ม 3,4,5
   5.4111602 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ 2
   6. 4112102- สถิติวิเคราะห์ 2
   7. 4112302 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
   8. 4113301- การวิเคราะห์การถดถอย
   9. 4113304+ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
   10.4113309- เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
   11.4113312 สถิติเชิงคำนวณ
   12.4113501- การวิจัยดำเนินงาน 1
   13. 4113502 การวิจัยดำเนินงาน 2
   14. 4113505- แผนแบบการทดลอง 1
   15. 4113703 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ
   16. 4113704 เหมืองข้อมูล
   17. 4114307 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ 
   18. 4114316 การจำลอง 
   19. 4114317 การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
   20. 4114319 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

 มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

  1. 4111101+ หลักสถิติ
  2. 4111601 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ 1

  3. 4111603 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ 3
  4. 4112101 สถิติวิเคราะห์ 1
  5. 4112201+ ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
  6. 4112202+สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
  7. 4113302- สถิตินอนพาราเมตริก
  8. 4113306- แผนแบบการทดลอง 2
  9. 4113315 สถิติภาคจัฐ
  10. 4113504 การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น_01_
  11. 4113504- การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น_02_
  12. 4113504+ การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น
  13. 4113504+การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น
  14. 4113505 การวิจัยดำเนินงาน
  15. 4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
  16. 4113701เทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับการประมวลผลฯ
  17. 4113702 ระบบปฏิบัติการเพื่องงานทางสถิติ
  18. 4114201 ทฤษฏีความน่าจะเป็น 1
  19. 4114304- หลักการวิจัย

 

ฮิต: 3998