บุคลากรประจำสาขา

หมวด: บุคลากรประจำสาขา เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559 เขียนโดย Super User
image1   image2

อาจารย์นันทวัน  ทองพิทักษ์  ประธานสาขาวิชาสถิติประยุกต์  
วท.ม(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่านไทย  วงศ์เหลา 
Ph.D.(Mathematics and Planning) Edith Cowan University Austria
image3   image4
 รองศาสตราจารย์ ดร. จำลอง  วงษ์ประเสริฐ 
ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ขจิตา  มัชฌิมา 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
 image5    image6

อาจารย์ธนกร  สุทธิสนธ์  
วท.ม. (สถิติประยุกต์)

  อาจารย์สมพร  เทพฉิม
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
ฮิต: 4677